Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Fra Finansdepartementets brosjyre om OTP:

Lov om obligatorisk tjenestepensjon OTP

Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.
Innføring av obligatorisk tjenestepensjon er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere.

Om obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidsgiver må ha enten en innskuddsbasert eller en ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsespensjon kjennetegnes av at pensjonen er definert som en fastsatt ytelse, ofte som en bestemt andel av medlemmets lønn ved pensjonsalder. Ved innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et fastsatt årlig innskudd. Innskuddsbaserte ordninger kan tilbys av banker, livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Ytelsesbaserte ordninger kan tilbys av livsforsikringsselskap og pensjonskasser.

Arbeidsgiver skal hvert år betale innskudd til ordningen, slik at de ansatte tjener opp pensjonsrettigheter. Innskuddet må være minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) i en innskuddsbasert ordning.
Tilsvarende krav gjelder for ytelsesbaserte ordninger. I tillegg til innskuddet skal pensjonsordningen også inneholde en forsikring som gir den ansatte pensjonsopptjening ved uførhet. Det er adgang til å holde arbeidstakere under 20 år og arbeidstakere med mindre enn 20 prosent stilling utenfor pensjonsordningen. Det kan fastsettes at arbeidstaker også skal bidra med innskudd til egen pensjon, men et slikt bidrag reduserer ikke minstekravet til arbeidsgivers innskudd. Arbeidsgiver må også dekke kostnadene knyttet til administrasjon av pensjonsordningen.

Hovedregelen er at oppspart pensjon skal utbetales i minst 10 år fra fylte 67 år.
Størrelsen på årlig pensjon vil avhenge av flere forhold. I innskuddsordninger vil utbetalingen avhenge av størrelsen på innskuddet, antall innbetalingsår, avkastningen på midlene og utbetalingsperiodens lengde. I ytelsesordninger vil pensjonen normalt være fastsatt som en bestemt andel av sluttlønnen. Årlig pensjon vil da avhenge av hvor mange år arbeidstakeren har arbeidet, og sluttlønnen.

Arbeidsgivere som skal opprette pensjonsordning

Arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger vil trolig kunne være behjelpelig med informasjon. Mange av foreningene vil ventelig også fremforhandle avtaler for sine medlemmer. Eventuelt kan man kontakte de forskjellige tilbyderne av innskudds eller ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger.

Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning

Minstekravene til en obligatorisk tjenestepensjon gjelder generelt for alle arbeidsgivere som omfattes av loven. Dette innebærer at også tjenestepensjonsordninger som er opprettet før loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft, har plikt til å følge de fastsatte minstekravene. Arbeidsgiver må derfor kontrollere at ordningen er i samsvar med minstekravene.

Ordningen skal ha virkning senest fra 1. juli 2006

Fristen til å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene er 31.desember 2006, men ordningen skal ha økonomisk virkning for de ansatte senest fra 1. juli 2006.

Kilde: Finansdepartementet